Консултантска къща ИВАНА
Участие в одиторски проверки и заверки

Одиторски проверки и заверки

 

  1. Преглед на счетоводната политика, първични и вторични счетоводни документи, месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости, както и на годишни финансови отчети – баланси, отчети за приходите – разходите, парични потоци и др.на дружества, сдружения, министерства и общини.
  2. Консултации по Закона за счетоводството и данъчните закони за финансовата година.
  3. Изготвяне на одитен доклад и одитно мнение по спазване на счетоводното законодателство и счетоводните снадарти / национални и/или международни счетоводни стандарти/.
  4. Изготвяне на важни препоръки за счетоводната, данъчната, и данъчно – правната рамка на дейността.