Консултантска къща ИВАНА
Икономически обосновки

Снимка на финасовото състояние

  1. Преглед на счетоводни документи – оборотни ведомости за финансовите години, оборотна ведомост за текущ тримесечен, шестмесечен или девет месечен период.
  2. Преглед на данъчни документи – годишни данъчни декларации по чл.92 на ЗКПО .