Консултантска къща ИВАНА
Счетоводни услуги

Текущо счетоводно отчитане

  1. Обработка на първични счетоводни документи;
  2. Осчетоводяване съгласно НСФОМСП, ЗСч и специфични нормативни актове;
  3. Съставяне и подаване на ежемесечни справки-декларации и дневници по ЗДДС;
  4. Съставяне на оборотни ведомости, счетоводни регистри и периодични финансови отчети;
  5. Съставяне и подаване на справки и декларации, изисквани от законодателството;